PATANJALİ KRİYA YOGA ÖĞRETİSİ
VE
RUHSAL ÖĞRETMENLER (GURU) ZİNCİRİ

“En Yüce Öğretmeni, Gerçeği selamlarım,
Doğası en yüksek mutluluk olan,
En yüksek mutluluğu bahşeden,
Saf bilgelik olan,
Tüm niteliklerin ötesinde
Gökyüzü gibi sonsuz, kelimelerin ötesinde,
Tek ve dingin, tüm değişim ve olguların ötesinde,
Ve tüm düşünce ve duygularımızın sessiz tanığı olan Gerçeği,
En Yüce Öğretmeni selamlarım.”

Eski bir Veda İlahisinden

“Yoğun disiplin, gayretli Öz-araştırma ve Tanrı’ya teslimiyet Kriya Yoga’nın uygulamalarıdır.”
Patanjali Yoga Sutraları – 2 / 1

“Kriya Yoga, ‘Kendini ve Tanrı’yı gerçekleştirme’ hedefinin önündeki tüm engelleri zayıflatmak ve ortadan kaldırmak için uygulanır. ”
Patanjali Yoga Sutraları – 2 / 2

Sanskritçe bir kelime olan “Kriya” eylem/hareket demektir. “Yoga” birleştirme, bir araya getirme, birlik-bütünlük bilinci anlamında bir kelimedir.

Patanjali Kriya Yoga; birlik bilinciyle gerçekleştirilen tüm eylemler ya da tüm eylemlerin ardındaki Tek nedenin farkında oluş olarak açıklanabilir.

Patanjali’nin iki bin yıllık Yoga Sutraları’nda Kriya Yoga/Eylem Yogası; zihinsel, duygusal ve çevresel itici güçlerin kontrol altına alınması, kendi kendini gözlemleme, yüksek gerçekliğin derin incelemesi, meditasyon ve sıradan ben bilincinin (egoizm) Tanrı gerçekliğine uyanarak teslim olması olarak tanımlanır.

Patanjali Kriya Yoga; kendini keşfetme ve bireysel bilincin sonsuz kozmik süreçlerin bilgisine tam olarak uyanışıyla sonuçlanan odaklı bir yaklaşımdır. Tüm yoga sistemlerinin (Hatha Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Gya-na Yoga) en etkili süreçlerini içerir ve sağlıklı, yapıcı yaşam tarzı ile düzenli aşkın bilinçli meditasyon uygulamasını önemle vurgular. Patanjali Kriya Yoga disiplininin amacı, uygulayıcının parçalanmış dikkatini bütünlüğe ve bulanık farkındalığını berraklığa kavuşturmaktır. Kararlı, sistemli uygulamalar kişinin rasyonel düşünme yeteneğini geliştirerek şartlanmış tutum ve alışkanlıkların bilinci kısıtlayan ve karartan etkilerinden özgürleşmesini sağlar, duygusal olgunluk ve denge kazandırır, fiziksel sağlığı besler. Geçerli, gerçek bilgi ışığında disiplinli, kararlı uygulamalar ve aşkın bilinç meditasyonuyla desteklenen amaçlı yaşam; bireysel bilinç birimi olan kişinin gerçek Öz-doğasına bütünüyle yerleşmesini sağlar.

Geleneğimizin üstad öğretmeni Mahavatar Babaji 19 yy. ’da kadim Patanjali Yoga Sutraları’nda açıklanan Kriya Yoga öğretisini yeniden canlandırmak üzere Shyamacharan Lahiri Mahasaya’yı yetkilendirmiştir. Shyamacharan Lahiri Mahasaya’nın pek çok öğrencisinden biri olan, Swami Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda’yı (Mukunda Lal Gosh) öğretiyi batıya taşıması için sıkı bir disiplin ve özenle yetiştirmiştir. Öğretmenimiz Roy Eugene Davis, Paramahansa Yogananda’nın doğrudan öğrencisidir.
( Patanjali Kriya Yoga öğretmenleri hakkında yaşanmış deneyimler okumak isterseniz ilgili kitaplar: “Bir Yogi’nin Otobiyografisi” – Paramahansa Yogananda, Klan Yayınları 2015 İstanbul; “Tanıdığım Kadarıyla: Paramahansa Yogananda” -Roy Eugene Davis, Gazi Kitabevi Yayınları 2015 Ankara. )

Patanjali Kriya Yoga grup çalışmalarının amacı; Kriya Yoga felsefesi, meditasyon teknikleri, yaşam prensipleri hakkında uygulamaya yönelik geçerli bilgi paylaşımı yapmaktır. Bu toplantılar vesilesiyle katılımcılar, aynı amaca yönelmiş bireylerin oluşturduğu toplu enerji gücünden yararlanırken Dünya barışı ve Bütün’ün en yüksek hayrı ve şifası niyetiyle toplu çalışmalar ve aşkın bilinç meditasyonu yapma huzurunu yaşamaktadır.

Patanjali Kriya Yoga öğretisi kapsamında bilgi aktarımı ve uygulama sürecinin içeriği şöyle özetlenebilir:
1. Teorik Bilgi, Temel Felsefi Kavramlar ve Amaçlar
2. Yaşam Biçimiyle İlgili Temel İlkeler
3. Düzenli Olarak Tavizsiz Bir Kararlılık ve Disiplin İçinde Uygulanan Başlangıç, Orta ve İleri Seviye Yoga ve Meditasyon Yöntemleri

Bu süreçte gerçekleşen bireysel değişim-dönüşüm ve ruhsal büyüme sonuçları samimi uygulayıcı üzerinde aşağıdaki aşamalarla görünür olur:

1. Kendine Yardım: Fiziksel, zihinsel, ruhsal açıdan bütüncül uyum ve iyileşme
2. Ruhsal Gelişme: Sıradanlıktan uzaklaşma, ruhsal ve özgün kalitelerin yaşama yansıması
3. Bilinç Açıklığı: Ayırt etme yeteneğinin güçlenmesi
4. Yüksek Bilinç: İçsel bilgeliğin sezgiler vasıtasıyla hâkim hale gelişi
5. Süper Bilinç: Tam hâkimiyet, dış ve iç etkilerden tamamen özgür oluş
6. Kendini Bilme: Kişinin kendi Öz Varlığı hakkında doğrudan deneyimle idrak sahibi olması
7. Tanrı Bilinci: Kendini bilen kişinin doğrudan deneyimle Tanrı gerçekliği hakkında kalıcı idrak sahibi olması

Patanjali Kriya Yoga; bedeni, zihni ve ruhu bilimsel bir yaklaşımla arındırarak bütüncül uyumlanma ve iyileşme sağlayan ruhsal gelişim yoludur. Bu öğretide temel prensip hedefe ciddiyet ve samimiyetle odaklanmaktır. Öğretide sadelik temel gereklilik olarak vurgulanır.

Hedef belirleme ve kararlılıkla hedefe odaklanma kişisel disiplinle mümkündür. Egosal ve sınırlı bireysellik algımızı genişletmek; duyularımıza hâkim olmak; beden, düşünce, konuşma, davranış saflığını gerçekleştirmek; yüksek gerçeklik üzerinde derin düşünmek ve bilgi edinmek; tam bir Tanrı sevgisi ve teslimiyetle bilincin yaşamın her alanında kalıcı olarak Öz-odaklı kalmasını başarmak Patanjali Kriya Yoga öğretisinin temel konularıdır.

Patanjali Kriya Yoga uygulamaları istekli kişiye kendisinde zaten var olan doğal ve gerçek değerlerini açığa çıkarıp geliştirmesi ve tam özgürlüğe kavuşması yolunda ışık tutar.

Patanjali Kriya Yoga öğretisinin değişmez kadim bilgi ve uygulamaları ışığında sorumluluklarının bilincinde olarak kendisi ve yaşamı ile ilgili gerekli değişim ve dönüşümleri gerçekleştiren bireyler yaşamlarını giderek artan yaşama sevinci, barış, huzur, güven ve denge içinde sürekli gelişen yüksek değerlerle deneyimleme şansını elde ederler.

Patanjali Kriya Yoga öğretisinde bilgi, eğitim ve yetki bir guru (ruhsal öğretmen) zinciri tarafından taşınıp aktarılmaktadır. Öğretiyi kapsayan bilgi ve enerji, yaşayan yetkili bir ruhsal öğretmen tarafından hazır hisseden istekli, samimi kişilere aktarılır.

Ruhsal öğretmenler En Yüce Kaynağa samimiyetle adanmış özgür varlıklar; adanmış, koşulsuz hizmetkârlardır. Geleneğin bütün öğretmenleri tüm varlığı yöneten tek bir irade ve tek bir öğretmen olduğunu ve kendilerinin sadece O En Yüce Mutlak Gerçekliğin adanmış hizmetkârı olduklarını her vesile ile bizlere hatırlatmak üzere ifade etmişlerdir.

Patanjali Kriya Yoga öğretisinde öğretiyi aktaran öğretmende bulunması gereken özellikler şöyledir:

1. Geleneğe ait yaşayan bir ruhsal öğretmenden öğrencilik eğitimi almış olmak,
2. Kendini-gerçekleştirme seviyesine kadar uygulama yapmak,
3. Ruhsal öğretmeni tarafından öğretme izni verilmiş olmak (öğretmeye atanmak, yetkilendirilme.)

Ruhsal öğretmen – öğrenci ilişkisinin öğretmenin zaman ve dikkatine değmesi ve bu ilişkinin öğrenci için faydalı olması için ruhsal yolda kişisel eğitim ve yardım isteyen kişinin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir.

1. İçten, dürüst, alçak gönüllü ve seçimlerinin bilinçli farkındalığında olmak,
2. Erdemli, sade, yapıcı bir yaşam biçimine sahip olmak,
3. Geleneğe, öğretiye ve öğretmene uyumlu, saygılı davranmak,
4. Öğrenmeye ve öğrendiğini uygulamaya istekli, değişim ve dönüşüme açık ve hevesli olmak,
5. Öğretiye uyumlanabilmek için gerekli düşünsel kapasiteye ve öğrenileni uygulamak için gerekli işlevsel kapasiteye sahip olmak,
6. Kendi sorumluluğunun bilincinde olmak. Kendi özgür seçimlerinin sonuçlarını gözlemleyerek doğrudan deneyimle ayırt etme gücünü ve kalıcı idrakini geliştirmek. Öğretiden ve öğretmenden kararlılık ve tevazuyla öğrenmek ve uygulamak. Kendi yalnız ve özgür yolunda bilinçli bir farkındalıkla yaşam programını güncelleyerek gelişimini hızlandırmak.

GELENEĞİMİZİN ÖĞRETMENLERİNDEN
RUHSAL ÖĞRENCİLER İÇİN YOL GÖSTEREN SÖZLER:

“Kriya yoga, Tanrı-idrakinin bilimsel tekniği, tüm ülkelerde yayılacak ve insanlığın Sonsuz’u kişisel ve aşkın olarak algılaması yoluyla milletlerin birbirleriyle uyumlanmasına yardımcı olacaktır.” – Mahavatar Babaji

“Pek az kişi Tanrı’nın bütünlüğünün bu fizik âlemin tamamına uzandığını bilir.” – Mahavatar Babaji

“Öz disiplin, irade gücü, asil arzular, denetleyerek konuşma, adanmışlık, azim, cesaret, sabır, neşe, doğal yaşam içinde sade ve dengeli olmak ruhsal ve mutlu bir hayatın ön koşullarıdır. Duyular, Tanrı-birlikteliğine demir atmış olarak, her zaman ruhsal bir idealle normal işlevlerini yerine getirmelidirler. Duyular ruhtan ilham alıp onun tarafından yönlendirildiklerinde maddi dünyada algılananlar ruhsal deneyimlere dönüşür.” – Lahiri Mahasaya

“Yanılsama ile kendinizi sorunların yuvalandığı bir et ve kemik yığını olarak algılıyorsunuz. Aralıksız meditasyon yapın böylelikle hızlıca kendinizin her türlü sıkıntıdan özgür, Sonsuz Öz olduğunuzun farkına varırsınız. Bedenin mahkûmu olmayı durdurun; Kriya’nın sırrını kullanarak Öz’e kaçmayı öğrenin.” – Lahiri Mahasaya

“Meditasyon, içimizdeki Tanrı’nın bilinçli olarak farkına varış pratiğidir. Aşkın Ruh’u sürekli hatırlamaktır. Farkındalığımız tüm ikili ve sonlu kavramlardan özgürleşerek saf hale geldiğinde, Tanrı bizim içimizde tezahür eder.” – Lahiri Mahasaya

“Manevi cesaret sağlam olduğunda, kurtuluş (bilincin özgürleşmesi) yolundaki tüm engeller ortadan kalkar; nefret, utanç, korku, keder, ayıplama, her çeşit ırkçılık, soya dayalı kibir ve bencillik (kimi zaman kibir şeklinde ifade edilen abartılı bir kendine önem verme hali).” – Sri Yukteswar

“Anlamanın daha geniş bir kelime hazinesiyle olacağını düşünmeyin, kutsal yazılar, içsel gerçekleşme arzusunu uyandırmada (eğer bir dörtlük tek seferde yavaşça eritilirse) faydalıdır. Sürekli entelektüel çalışma, kendini beğenmişlik, hazmedilmemiş bilginin hatalı memnuniyeti ile sonuçlanır.” – Sri Yukteswar

“(Kriya) Pranayama uygulaması ile sinir sistemi tazelenir. Eğer kişi her gün sinir sistemini bu şekilde dinlendirirse, fiziksel bedeni zindeleşir. Yaşam ve ölüm, pranayama uygulamasını sürdüren yoginin denetimi altına girer.” – Sri Yukteswar

“Kendinizi insani sınırlar içinde tanımlamak, zaten siz olan Tanrı imajına saygısızlık etmektir. Özgür olmadığınızı düşünmek, sizi özgür olmaktan alıkoyar. Bu şekilde düşünmeyi durdurun, özgür olacaksınız.” – Paramahansa Yogananda

“Tanrı’yı gerçekten sevdiğinizde, Onu her yüzde göreceksiniz ve bütünü sevmenin ne demek olduğunu anlayacaksınız. Sevmemiz gerekenler; şekiller ve egolar değil, herkesin içinde olan Tanrı’dır. O, tek başına, kendi yarattıklarını yaşam, neşe ve kendine özgülük konularında bilgilendirir.” – Paramahansa Yogananda

“Uyanıkken, yemek yerken, çalışırken, düş görürken, uyurken, hizmet ederken, meditasyon yaparken, mantra söylerken, kutsal aşkla severken, bırak ruhun, hiç kimse işitmeden aralıksız mırıldansın: Allah, Allah, Allah..” – Paramahansa Yogananda

“Allah; bizim O’nun hakkındaki düşüncelerimiz olmadığı gibi, O bilincin sıfatları ya da özellikleri de değildir.” – Roy Eugene Davis

“Allah’a değil Allah’da dua edelim.” – Roy Eugene Davis

“Bizimle aynı fikirleri veya tercihleri paylaşmayan insanların tutumlarından ve farklı fikirlerinden çok fazla kaygı duymamalıyız. Allah’ı bilme çabası içinde gerçeği arayanlar tarafından seçilen yollar, kişilerin isteklerinin içtenliği, psikolojik mizaçları, öğrenme ve anlama yolları ve kapasiteleri ile paraleldir.” – Roy Eugene Davis

“Ruhsal uygulamanın amacı dünyadan elini eteğini çekmek değildir. Bir Kriya Yogi diğerleriyle ilişki halindeyken, günlük görevlerini ustalıkla yaparken ve anlamlı bir amaç ile etkili bir hayat yaşarken daima süper bilinç düzeyinde olmayı öğrenmelidir.” – Roy Eugene Davis

“En Yüce Gerçek’liği birebir deneyimlemenin içsel yolu hayatın gerçeklerinin akılcı incelenmesi ve derin meditasyondur. Kendini ve Allah’ın Bir’liğini idrak eden kişi, diğer insanların hayrı için dışsal ibadet ve törenlere ilgisini sürdürebilir. Sonsuza demir atmış olan aydınlanmış Ruh, dünyevi ortamların geçici biçimsel durum ve koşullarından etkilenmez.” – Roy Eugene Davis

Patanjali Kriya Yoga ruhsal öğretmenleri hakkındaki bilgiler Roy Eugene Davis’in kendi anlatımlarından alınan notlar ve “Yedi Derste Bilinçli Yaşam-CSA yayınları” kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Patanjali Kriya Yoga grup çalışmaları sırasında Roy Eugene Davis’in kitapları kaynak kitap olarak kullanılmaktadır.
Patanjali Kriya Yoga seminerleri, çalıştay ve grup çalışmaları hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

X
EN TR